40 let knihovny v Nové Roli

70. léta

V roce 1969 byla knihovně přidělena jedna místnost na úřadě města (dnešní stavební odbor naproti spořitelně) o rozměrech 5 x 10 metrů, kde bylo zároveň dětské, dospělé oddělení, zpracování knih a kancelář. Paní Hana Gvardová byla přijata na 0,5 pracovního úvazku jako knihovnice a při její první návštěvě místnosti, která jako první sloužila jako půjčovna, byla zhrozena. Uprostřed byla hromada zaprášených knih. Odborná pomoc byla přislíbena z Okresní knihovny v Karlových Varech a po vytřídění a přebrání těchto knih bylo započato se zapisováním knih do přírustkového seznamu. To byl květen 1969.

15. září 1969 byl první výpůjční den, a to je počátek profesionální knihovny v Nové Roli. První půjčovní den přišlo do knihovny 169 návštěvníků půjčilo si 358 knih. Protože návštěvnost byla veliká, v říjnu se počet hodin pro veřejnost zvýšil o jeden den (na tři dny v týdnu) a pracovní úvazek byl také zvýšen na celý. Půjčovní místnost sloužila jako oddělení pro děti, oddělení pro dospělé, oddělení zpracování knih i kancelář. V této době po domluvě s učitelem češtiny panem Hambergrem začínají pomáhat v knihovně někteří žáci 8. a 9. tříd.

V roce 1971 byla ke knihovně přidělena místní lidová knihovna v Mezirolí, a tímto se novorolská knihovna stává knihovnou střediskovou. Pro tuto knihovnu zpracovává knihy, které tato knihovna dostávala v souborech.

V roce 1972 byla knihovna dva měsíce zavřena, protože knihovnice paní Hana Gvardová končila pomaturitní dálkové studium knihovnické školy a vybírala si studijní volno. Návštěvnost knihovny je stále velká a výpůjčky knih také narůstají a proto v září 1972 bylo vytvořeno ještě jedno pracovní místo a na poloviční úvazek nastupuje druhá knihovnice Ladislava Šimůnková, která přechází na dálkové studium na knihovnické škole v Praze. V knihovně v Mezirolí půjčuje knihy pan Plšek a v Božičanech Alena Seberová. V těchto letech patří knihovna svými výsledky k nejlepším knihovnám Západočeského kraje.

V září 1973 je k novorolské knihovně připojena knihovna Božičany. Jediná místnost, ve které knihovny byla umístěna, začíná být nedostačující, a proto byla knihovně přidělena bytovka 1+2 pod promítací kabinou kina a vchod byl z ulice 1. Máje. Zde bylo otevřeno dětské oddělení, které bylo vybaveno novými regály a knihy přestěhovány. V oddělení pro dospělé zůstává paní Hana Gvardová a oddělení pro děti má na starosti Ladislava Šimůnková. Pro dospělé je otevřeno 2x týdně v úterý a ve čtvrtek a oddělení pro děti také 2x týdně v pondělí a ve středu. Po otevření dětského oddělení se situace zlepšila a na několik let se vyřešil problém s místem. Jedinou nevýhodou bylo, když některé děti potřebovaly naučnou literaturu nebo beletrii, která byla v oddělení pro dospělé, musely počkat do příštího půjčování a naopak když dospělí chtěli nějakou dětskou knihu. V dětském oddělení se pravidelně začínají pořádat literární soutěže a pracuje zde kroužek mladých knihovníků – děti, které mají zájem o literaturu a drobnější knihovnické práce např. balení knih, zakládání a rovnání knih. Při soutěžích děti dostávaly drobné odměny.

V roce 1975 byly zrušeny čtenářské poplatky (10,- Kč dospělí čtenáři ) Knihovna v Mezirolí získala Krajské uznání v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. V roce 1976 odchází na rok paní Ladislava Nemčičová na mateřskou dovolenou a místo ní nastupuje nejprve paní Pavla Pechová (později začne pracovat jako vedoucí knihovny v Nejdku) a po ní knihovnice Marie Bešťáková z Karlových Varů. V tomto roce také přechází knihovna v Děpoltovicích do střediskové knihovny v Nové Roli Na konci sedmdesátých let se knihovní fond rozrostl tak, že opět začínají být prostory knihovny nedostačující, hlavně v oddělení pro dospělé. Vedoucí knihovny, paní Hana Gvardová neustále upozorňuje na nedostatek místa. V roce 1979 odchází opět paní Nemčičová na dvouletou mateřskou dovolenou a vedoucí knihovny musí zaučovat nového pracovníka. Nejprve nastupuje paní Marie Leiferová a po půl roce nastupuje paní Marie Jirčíková.

Na podzim roku 1980 se paní Nemčičová vrací předčasně z mateřské dovolené, jelikož paní Jirčíková se nevrátila z dovolené.

Zpět nahoru ↑

80. léta

Na počátku 80. let vedoucí knihovny, paní Hana Gvardová neustále upozorňuje na nedostatek místa a nedostačující prostory. Knihy jsou ukládány tam, kde je nějaké místo, na oknech, na regálech apod. Knihovna pracuje jako středisková knihovna a metodicky řídí knihovny v Mezirolí, Božičanech, Děpoltovicích a Kolové. Knihovny Mezirolí a Kolová získávají titul MK Vzorná lidová knihovna. Také se začíná pracovat na revizním katalogu, bylo potřeba zpracovat více jak 20 000 revizních katalogizačních lístků. Pomoc přislíbilo i katalogizační oddělení OK v Karlových Varech. Na podzim roku 1981 nastupuje do knihovny další pracovnice – Jaroslava Bullová, která dostává za úkol dodělat tento katalog. V naší knihovně pracuje půl roku. Také se začíná zpracovávat systematický katalog naučné literatury, protože stavění naučné literatury je podle MDT (mezinárodní desetinné třídění) podle vědních oborů.

V roce 1982 bylo zavedeno nové značení dětské literatury podle věku čtenářů a barevně označen a přebalen byl celý knižní fond v dětském oddělení. Začíná větší spolupráce se ZŠ a zájem učitelů o besedy pro děti se zvyšuje. Do knihovny během roku přichází všechny třídy. Děti jsou seznamovány např. s dějinami písma, vznikem a vývojem knih, jak se orientovat v knihovně nebo o spisovatelích. Dále knihovna spolupracuje s Domem kultury, MŠ, PO SSM. Velmi dobře pracuje knihovnický kroužek. Děti pomáhají v knihovně v dětském oddělení při balení knih, zakládají knihy do regálu, připravují výstavky knih soutěží. Každoročně navštěvují OK v Karlových Varech. Stále je nedostatek místa a město se snaží tento velký problém řešit.

V roce 1984 jsou vytypované dva objekty v Nové Roli a knihovnice se rozhodnou pro bývalé školní dílny – dům u koupaliště(Chodovská 165). Začínají se pořádat brigády v tomto domě – vysušení sklepa, vyklízení nepořádku, nátěry oken apod. Těchto brigád se zúčastňují obě pracovnice knihovny, rodinní příslušníci, pracovníci NV i občané města. Odborné práce zajišťují pracovníci Domovní správy, Technické služby města a Komunální služby.

V létě roku 1985 je opravený dům předán knihovně. Ve všech místnostech jsou položeny koberce a půjčovna je vybavena novými regály. Vytápění bylo řešeno akumulačními kamny, což po zkušenostech první zimy bylo nedostačující. Knihovna byla uzavřena od 1. 7. 1985 a nově otevřena 21. 10. 1985. V těchto měsících zbalíkováno a přestěhováno 25 000 knih, udělána revize knižního fondu a také odepsáno a vyřazeno 4 500 knih. Přestěhováním do prostornějšího objektu byly vytvořeny podmínky pro další rozšíření kulturní činnosti a zvýšila se i estetická úroveň knihovny. V roce 1988 byly do střediskové knihovny začleněny ještě knihovny v Pile a Stanovicích. Protože bylo v tomto středisku již 6 knihoven, OK zvýšila pracovní úvazek o 0,5 pracovní síly a na brigádu nastoupila paní Eva Jodlová.

Na konci 80. let knihovna získává různá uznání v soutěžích knihoven. Vedení OK v Karlových Varech posílilo stav knihovnic. V knihovně pracuje: Hana Gvardová – vedoucí knihovny, Ladislava Nemčičová , Hana Tomanová a brigádnice Eva Jodlová. OK K. Vary připravovala centrální nákup a zpracování knižního fondu pro všechny městské knihovny v okrese a přemluvila zkušenou knihovnici paní Gvardovou, aby nastoupila jako vedoucí katalogizačního oddělení v Karlových Varech. Paní Hana Gvardová po dvaceti letech odchází z novorolské knihovny pracovat do Okresní knihovny.

Zpět nahoru ↑

90. léta

Knihovna je umístěna v domku u koupaliště – Chodovská 165. V prvních letech jsme měly obavy, že je knihovna vystrčena z města a čtenáři budou mít do knihovny daleko. Tato obava se nevyplnila a do knihovny neustále chodilo hodně návštěvníků. Na počátku devadesátých let jsme více začaly využívat klubovnu knihovny, která do té doby sloužila hlavně na besedy pro školu nebo na různé soutěže. Pořádaly jsme různé výstavy, např. výstava porcelánu zdejší porcelánky, výstava obrazů pana Miloslava Klause – Příroda, náš život, výstava obrazů Igora Kříže, Elen Uherkové, ak. malíře Josefa Hošny, ak. malíře Lubomíra Šedivého – Typografie a grafika, obrazy Dalibora Stacha, fotografie Vladimíra Radechovského- Nová Role a její příroda, ruční práce, obrazy Paleta klub vystavovali výtvarníci z Karlovarska, Zuzka Ondrová, Ludvík Vichr.

V roce 1993 jsme uspořádali výstavu k 700. výročí založení Nové Role s názvem Proměny Nové Role. Zde byly vystaveny dokumenty, soukromé kroniky, fotografie a promítání diapozitivů. O tuto výstavu byl velký zájem. V roce 1993 se zastupitelstvo města rozhodlo prodat budovu, kde knihovna sídlila a přestěhovat ji do prostor bývalé mateřské školy. Po několika úpravách jsme se začaly připravovat na velké stěhování. Do konce srpna jsme ještě půjčovaly ve staré knihovně (i když omezeně a ne celý knižní fond) protože jsme již knihy balíkovaly. Do nových prostor jsme stěhovaly nejen knihy, ale i veškeré zařízení včetně koberců a regálů. Velmi nám pomáhaly děti ze ZŠ při pracovním vyučování nakládaly balíky knih na valník a poté zas nosily do novách míst. Během tří týdnů bylo vše přestěhováno a srovnáno zpět v regálech a čekaly jsme na první čtenáře. Naše činnost i v nové knihovně byla velice pestrá. Opět jsme pořádaly mnoho výstav – výstava porcelánu Concordia Lesov, Epiag Dalovice, několik výstav keramiky – Helena Košťálová a Jiřina Hrázská, Egon Ivan Verner – hrnčířská keramika, Pavel Buba – keramika, Josef Pobiš – svíčky a grafika, Ludvík Vichr – obrazy, Miloslav Klaus – Kytice(obrazy), Irena Vladařová – obrazy, Jan Šibík – fotografie, Stanislav Hořínek – Safari fotografie, Kang Wei čínský malíř – obrazy.

V roce 1996 OK v rámci šetření finančních prostředků snižovala pracovní úvazky, odchází knihovnice paní Hana Tomanová, jelikož její pracovní úvazek byl snížen na 0,5 a nějakou dobu v knihovně zůstává paní L. Nemčičová sama. Na výpomoc (10 hodin, později 20 hodin týdně) zde začíná pracovat paní Hana Gvardová, která byla již v důchodu. Tato situace trvala do srpna 1998. V září tohoto roku nastoupila jako druhá knihovnice paní Marcela Toužimská, která po roce odešla na mateřskou dovolenou a zastupila ji na 4 roky paní Alena Bártová.

Na konci roku 1998 se kupuje do knihovny první počítač a začíná se zpracovávat knižní fond do elektronické podoby. V té době byl před námi úkol vložit 30 000 svazků se všemi daty do počítače.

Zpět nahoru ↑

Léta 2000 - 2009

Poté co byl zakoupen první počítač do knihovny, započala éra automatizace knihovního fondu. Bylo potřeba vložit data z více než 30 000 knih. I když byl před námi tento velký úkol, neomezovali jsme naši knihovnickou činnost. Stále probíhaly různé besedy pro školu i veřejnost, byly instalovány výstavy, probíhaly soutěže pro děti a také jsme začali pořádat výlet pro děti i rodiče za krásami naší vlasti. Uspořádali jsme mnoho výstav- např. Drobná keramika – Helena Košťálová a Jiřina Hrázská, hrnčířská keramika Diana a Karel Klamarikovi, Oldřich Kilián (Kili) – výstava soch, masek, suvenýrů a fotografií z celého světa, Miloslav Klaus – Kytice, Irena Vladařová výstava obrazů, Jindřich Čermák – fotografie, Myslivost, Josef Pobiš – výstava svíček, Galina Černá – výstava prací ZUŠ, Mateřská škola – výstava prací dětí, Marek Borský – Portréty, Igor Kříž – Koláže, Magda Preissing – obrazy, Stanislav Hořínek – Cesta kolem světa a Safari, MuDr. Jarmila Popelářová – výstava paličkované krajky. K MDD začala knihovna pořádat výlety za krásami naší vlasti. Nejprve to byl výlet jednodenní, později třídenní. Děti poznávaly nejen hrady a zámky, ale i krásnou přírodu (2000 – Kokořínsko, 2001 Babiččino údolí, 2002 – Sázava, 2003 – Šumava, 2004 – Posázaví, 2005 Pardubicko a Železné hory, 2006 – Jižní Čechy, 2007 – Kokořínsko a Máchovo jezero, 2008 - Broumovsko, 2009 – Česká Kanada a Jindřichohradecko. V těchto letech knihovna několikrát žádá MK ČR o dotace na nákup počítačů, automatizovaný systém, připojení k internetu – knihoven N. Role i Mezirolí, nový knihovnický program Clavius. Knihovna byla úspěšná ve vypsání projektů a vždy tyto dotace získala.

Velká změna nastala v roce 2002, kdy knihovnice zaměstnané do té doby u Okresní knihovny, jsou převedeny pod město a vzniká Základní knihovna v Nové Roli jako organizační složka města. Přestávají se využívat služby nyní již Krajské knihovny – nákup a zpracování knih. Knihy, které byly nakoupeny Okresní knihovnou v letech 1990 – 2001 jsou převedeny do naší knihovny a nově přečíslovány. Jednalo se o 11 000 knih. Od tohoto roku si nakupujeme a zpracováváme knihy sami. Na krátkou dobu přibyly ještě do naší střediskové knihovny malé knihovničky v Černavě, Nových Hamrech, Vysoké Peci a Smolných Pecích, které poté přešly do Krajské knihovny. Po více jak třech letech byla všechna data v počítači, bylo vloženo více jak 30 000 knih a knihovna 1. 4. 2003 spustila automatizovaný systém a začala půjčovat knihy přes čárové kódy. Na podzim téhož roku automatizovaný systém byl spuštěn i v knihovně v Mezirolí, o rok později v Božičanech a v roce 2008 v Děpoltovicích. V roce 2003 se vrací z mateřské dovolené zpět do knihovny paní Marcela Toužimská. Obě knihovnice jsou členkami Svazu knihovníků a informačních pracovníků a také spolupracují s Klubem dětských knihoven.

V roce 2007 byla poprvé soutěž knihoven Karlovarského kraje Hry bez hranic a to Lokti Rytířská stezka, v roce 2008 v Nové Roli Pravěk a v roce 2009 v Královském Poříčí Stará řemesla. Každoročně se připojujeme k celostátním akcím jako je Noc s Andersenem, Březen měsíc Internetu,Týden knihoven apod. Knihovna také pořádá soutěže již s velkou tradicí. Je to Velká čtenářská soutěž Kamarádi moudrosti, Cesta do pohádky – literární soutěž v přírodě (za Rolavou) Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, Loučení s prázdninami.

V roce 2008 knihovnice Marcela Toužimská začala pracovat s těmi nejmenšími a maminkami na mateřské dovolené se svým programem Rodinka a jednou měsíčně k nám do knihovny chodí nejmenší čtenáři.

Zpět nahoru ↑